Omnidao in Funetik Inglish iz Omneedaoh

Omnidao iz Omnee- plus dao.

Omneedaoh iz Omneeyang plus Omneeyin.

Omniyang in Funetik Inglish iz Omneeyang uv Omneedaoh uv Omneeoh.

Omneeyang iz

Omniyin in Funetik Inglish iz Omneeyin.

Omneeyin iz:

The greatest daoh iz Omneedaoh;
The greatest Brahman iz ParaBrahman: Nirguna Brahman + Saguna Brahman.

Omneeyang: personal (Saguna Brahman, with qualities); includz ahl life & tek in Infihnit DeeiTee A.K.A. Thuh AhL Mynd.
omniyin: impersonal (Nirguna Brahman, without qualities); aka, Zeerohd Syzohmz

Omneedaoh uv Brahman: Supreme (Para Brahman, the Greatest Brahman); Omnia-like

Omneedaoh iz similr tw a human with a yang mynd and a yin bod.