ELohim Wrd Spohk Az EhLohheem

Wrd SpeLd ELohim Hrd Spohk AT:

ThaT TypT ShohrT Iz EhLohHeem.