EengGLish Say Chynuh Ther They Say Zhong Guuah


Thuh NexT TekST Wuhz Fruhm:

中国 Trad. 中國
Zhōng guó
China

我国 Trad. 我國
wǒ guó
our country
China


BaeesT Fruhm Thuh Trm "Zhōng guó" Spohk AT