Eeng-Glish Chahr I Spohk 3 Waeez

ShohrT ĭ Sownd Lyk In Wrdz:

Ohr

Long ee Sownd Lyk In:

Ohr

Long I Spohk az (ŏ=ah)->(ē=ee) Speech Sowndz Lyk In:

  • ( Wrd SpeLd "IsoTope" Spohk Az (ŏ=ah)->(ē=ee)->s->oh->T->oh->p ) And
  • ( Wrd SpeLd "Ion" Spohk Az (ŏ=ah)->(ē=ee)->o->n ) And
  • ( Wrd Speld "Omnion" Spohk Az Ah->m->n->(ŏ=ah)->(ē=ee)->ah->n.

Thiss Iz Thuh Last Lyn Uhv Tekst In Thuh Paeej Naemd " Eeng-Glish Chahr I Spohk 3 Waeez ".