4-HydroxyMethAmphetamine Uhv MeTh MehTabbuhLizm ByohKehmIsTry Uhv Kush Byb EL

NexT TexT Fruhm https://www.revolvy.com/page/Pholedrine

Pholedrine (Paredrinol, Pulsotyl, Veritol), also known as 4-hydroxy-N-methylamphetamine (4-HMA), 4-hydroxymethamphetamine, and para-hydroxymethamphetamine,[1] is a drug that stimulates the sympathetic nervous system.

Structures-for-methamphetamine-METH-4-hydroxymethamphetamine-4-OH-METH-amphetamine.png